Tak. Jeżeli jesteśmy właścicielem nieruchomości mamy obowiązek uprzątnięcia śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż naszej nieruchomości. Należy usuwać śnieg spod bramy wjazdowej, z połaci dachu domu, garażu, z dachu budynku gospodarczego czy altany znajdującej się na działce, a także strącać zwisające sople lodu. Właściciele nieruchomości zapewniają także realizację innych obowiązków określonych w regulaminie miasta/powiatu/gminy utrzymania czystości i porządku, określający m.in. szczegółowe wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. Zasady te obowiązują także w Białymstoku.

Taki obowiązek nakłada na właściciela art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (obecnie j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) – zwana dalej „ustawą”. Przepis tłumaczy, że za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Jednocześnie wg art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o właścicielach nieruchomości rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. 

Dalsze punkty art. 5 ust. 4 ustawy stwierdzają, że obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także m.in. pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej oraz uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku (pkt 2 i 3 ww. przepisu). Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 1-4 należą do gminy. Do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku, oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 5 ust. 5 ustawy).

Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1-4 sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta (art. 5 ust. 6 ustawy).

W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1-4, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku (art. 5 ust. 7 ustawy).

Wykonywanie decyzji, o której mowa w ust. 7, podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (obecnie j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.).

Ponadto zaniechanie uprzątnięcia śniegu i lodu z własnego podjazdu przez osobę odpowiedzialną oznacza winę w rozumieniu art. 415 k.c. i rodzi skutek w postaci odpowiedzialności za następstwa ewentualnego wypadku. Poszkodowany może wystąpić z powództwem o zapłatę odszkodowania (w przypadku szkody w mieniu) oraz zadośćuczynienia za doznana krzywdę i cierpienie (w przypadku szkody na osobie, np. obrażenia ciała).

Natomiast zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń osoba, która nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości, podlega karze grzywny do 1,5 tys. zł albo karze nagany.

Podsumowując – Drodzy mieszkańcy Białegostoku, odśnieżajcie swoje chodniki, gdyż niewywiązanie się z tego obowiązku grozi sporymi konsekwencjami.

Dziękujemy serdecznie za lekturę i zapraszamy do innych tekstów, które znajdą się na naszym blogu.