Czy rozwiązanie sprawy w sądzie to jedyne możliwe rozwiązanie problemu? Zapraszamy do lektury nowego artykułu na blogu  Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku. W nowym wpisie przedstawiamy instytucję ugody pozasądowej.

Czym jest umowa pozasądowa?

Umowa pozasądowa to rozwiązanie, które pozwala na oszczędność pieniędzy i czasu. Pozwala także na uniknięcie stresu, który często towarzyszy potrzebie stawienia się w sądzie. Mimo stresowej sytuacji jaką jest spór z drugą osobą lub instytucją dzięki ugodzie pozasądowej możemy zmniejszyć tą ilość stresu.

Jakie jest znaczenie ugody?

Umowa pozasądowa jest umową konsensualną, obligacyjną, kauzalną oraz wzajemną. Inaczej mówiąc jest to możliwość rozwiązania sporu zgodnie z przepisami prawa. Ugoda pozwala na kształtowanie prawnych relacji między stronami. Może być ona zawarta nie tylko relacji zobowiązaniowych między stronami oraz czynów niedozwolonych. Przykładem takich czynów jest bezpodstawne wzbogacenie. Ugoda może być objęta roszczeniami warunkowymi oraz przyszłymi.

Jakie są elementy ugody pozasądowej?

Ugoda pozasądowa powinna zawierać niezbędne elementy tak jak każdy dokument. Takimi elementami są: data oraz miejsce jej zawarcia, nazwy stron, zakres roszczeń i jasno sprecyzowana treść. Ważnym elementem jest także wzmianka o braku roszczeń dalszych pretensji po zawarciu ugody. Ugoda pozasądowa powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron sporu.

Brak rozwiązania ugody pozasądowej

Niestety zdarza się taka sytuacja, w której stronom nie uda dojść do porozumienia. W takiej sytuacji strony mogą dążyć do porozumienia przed sądem. Ugoda taka nie może być sprzeczna z ustawą ani nie może zawierać obejść prawa. Trzeba także zaznaczyć, że ugoda pozasądowa nie jest możliwa w takich sprawach jak: rozwód, separacja, pochodzenie dziecka, unieważnienie małżeństwa czy w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Jest to tylko część spraw, które są wykluczone z możliwości skorzystania z umowy jest więcej. Dobrze jest skontaktować się z doświadczonym i profesjonalnym adwokatem, który powie nam czy nasza sprawa jest możliwa do zakończenia poprzez ugodę pozasądową. W Białymstoku zapraszamy oczywiście do naszej Kancelarii Adwokackiej, która prowadzona jest przez mecenas Sylwię Tokarzewską.

Jakie są cechy ugody pozasądowej?

Ugoda pozasądowa cechuje się paroma elementami, które są dla niej podstawowe. Po pierwsze – nie wymaga ona stawiennictwa w sądzie i ma dowolną formę zawarcia ugody. Możliwe jest dojście do porozumienia przed wytoczeniem powództwa i jest idealnym rozwiązaniem dla mniejszych konfliktów. Ugoda pozasądowa umożliwia szybsze dojście do konsensusu. Nie stanowi ona tytułu egzekucyjnego.

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu instytucję ugody pozasądowej. Zapraszamy do kontaktu z naszą Białostocką Kancelarią Adwokacką, która cechuje się dużym profesjonalizmem i ogromnym doświadczeniem. Zapraszamy do mecenas Sylwii Tokarzewskiej.