Witamy w drugiej części naszego cyklu o umowach zawieranych między pracodawcą, a pracownikiem. Jest on przydatny dla przedsiębiorców oraz pracowników z Białegostoku i nie tylko. Zapraszamy serdecznie do lektury.

Część pierwsza artykułu

W dzisiejszej części przybliżymy sposoby rozwiązywania umów o pracę.

Jakie są sposoby na rozwiązanie umów o pracę?

Jest pięć sposobów na rozwiązanie takiej mowy:
1. Wygaśnięcie umowy o pracę. Umowa taka wygasa w przypadku: śmierci pracownika lub pracodawcy oraz wraz z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika z powodu tymczasowego aresztowania.
2. Z upływem czasu, na który była zawarta, lub z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.
3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia.
4. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem – przez oświadczenie woli jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
5. Za porozumieniem stron.

Rozwiązanie umowy przez oświadczenie jednej bez stron bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Obie strony umowy mogą zakończyć trwanie owej. Różnią się jednak powody z powodu, których można zakończyć ową umowę.
W przypadku pracownika:
– Gdy praca ma szkodliwy wpływ na jego zdrowie. Do stwierdzenia tego powodu potrzebne jest orzeczenie lekarskie oraz brak skierowania przez pracodawcę pracownika do innej pracy.
– Gdy pracodawca doprowadził do naruszenia obowiązków wobec pracownika w stopniu ciężkim. Wtedy pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.
W przypadku pracodawcy:
– Gdy pracownik ciężko naruszy podstawowe obowiązki pracownicze.
– Gdy pracownik dopuści się przestępstwa uniemożliwiającego dalsze zatrudnianie go na dotychczasowym stanowisku
– Gdy pracownik straci uprawnienia konieczne do wykonywania dotychczasowej pracy (np. gdy zawodowy kierowca straci prawo jazdy)
– Gdy pracownik był zatrudniony na której niż 6 miesięcy, a z powodu choroby jest on nieobecny w okresie dłuższym nić 3 miesiące.
– Gdy nieobecność pracownika jest dłuższy niż okres pobierania przez niego wynagrodzenia.
– Gdy nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika jest dłuższa niż 1 miesiąc.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez jedną ze stron.

Poprzez wypowiedzenie może być rozwiązana umowa:
– na czas określony;
– na okres próbny;
– na czas określony, jeżeli została zawarta taka możliwość w umowie i jest zawarta na dłużej niż 6 miesięcy.

Jakie są okresy wypowiedzenia?

Są one zależne od czasu trwania umowy oraz rodzaju owej.
Przy umowie na okres próbny przedstawia się to w następujący sposób:
– jeżeli czas trwania umowy nie przekracza 2 tygodni to okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze
– jeżeli umowa jest zawarta na dłużej niż 2 tygodnie to okres wypowiedzenia wynosi tydzień
– jeżeli czas trwania umowy wynosi 3 miesiące to okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.

Przy umowie na czas określony okres wypowiedzenia to 2 tygodnie.

Przy umowie na czas nieokreślony:
– okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, gdy pracownik był zatrudniony do 6 miesięcy
– okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy
– okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, gdy pracownik był na co najmniej 3 lata.

Dziękujemy za lekturę. W następnej części naszego cyklu przybliżmy umowy cywilno-prawne. Zapraszamy serdecznie do naszej Kancelarii w Białymstoku.