Na blogu naszej Białostockiej Kancelarii Adwokackiej prowadzonej przez mecenas Sylwię Tokarzewską-Cubulko przedstawiamy dalszą część artykułu na temat ubezwłasnowolnienia. Zapraszamy do lektury.

Czym skutkuje ubezwłasnowolnienie?

Gdy ktoś jest ubezwłasnowolniony to jego czynności prawne nie są ważne. Przykładem tego może być na przykład sporządzenie testamentu, zawarcie umowy kredytowej czy darowizna domu. Jednak takie drobne czynności z dnia codziennego są wiążące. Są to przykładowo – zakup biletu autobusowego czy zakupy spożywcze. Odstępstwem jest sytuacja gdy skutki takiej sytuacji to rażące pokrzywdzenie osoby ubezwłasnowolnionej, a więc osoby niezdolnej do czynności prawnych.

Czy ubezwłasnowolnienie ma jakiś termin?

Orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu wydawane jest na czas określony. Czas jego obowiązywania kończy się wraz z uchyleniem. Oczywiście czasami następuje też zmiana terminu. Gdy stan psychiczny danej osoby zmienia się to sąd może zmienić rodzaj ubezwłasnowolnienia. Oznacza to, że gdy stan osoby się poprawi to ubezwłasnowolnienie może zostać zmienione z całkowitego na częściowe oraz w drugą stronę – gdy stan danej osoby się pogorszył to sąd może zmienić rodzaj z częściowego na całkowite.

Jak złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Sprawa o ubezwłasnowolnienie jest prowadzona przez sąd okręgowy, właściwy dla miejsca zamieszkania osoby, której dany wniosek dotyczy. W przypadku braku miejsca zamieszkania jest to sąd właściwy dla miejsca jej pobytu.

Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Jedynymi osobami, które mogą złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie to: małżonek, krewny z linii prostej(jedynie w sytuacji, gdy osoba której dotyczy wniosek nie posiada przedstawiciela ustawowego) lub przedstawiciel ustawowy. Osoby, które nie zostały wymienione powyżej, a widzą potrzebę wszczęcia takiego postępowania mogą złożyć wniosek do prokuratora o wszczęcie postępowania o ubezwłasnowolnienie.

Co się dzieje po postępowaniu o ubezwłasnowolnienie?

Gdy orzeczenie o ubezwłasnowolnienie się uprawomocni to sąd okręgowy przesyła odpis tego postanowienia do sądu rejonowego (dokładnie do wydziału rodzinnego), który jest właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubezwłasnowolnionej. Wtedy sąd opiekuńczy ustanawia przedstawiciela ustawowego. Taki opiekun dokonuje czynności prawnych w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej.

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Jak sami Państwo widzicie ubezwłasnowolnienie nie jest łatwą sprawą. Dlatego warto jest zasięgnąć opinii adwokackiej w tej sprawie. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką, która znajduje się w Białymstoku.