Przedstawiamy ostatnią, trzecią, część naszych artykułów, które są na temat rodzajów zatrudnienia pracowników w Białymstoku oraz w całej Polsce.

Umowa cywilno-prawna

Umowa cywilno-prawna

Umowy cywilno-prawne

Częstym działaniem w Polsce jest zatrudnianie pracowników na podstawie umów cywilno-prawnych zamiast umów o pracę. Różnice między owymi umowami omówiliśmy w części pierwszej.

Jakie są rodzaje umów cywilno-prawnych?

Są trzy rodzaje umów cywilno-prawnych:
– Umowa zlecenie
– Umowa o dzieło
– Umowa agencyjna

Jakie są różnice dla prawnika przy umowie cywilno-prawnej, a umowie o pracę?

Jest pięć znaczących różnic między owymi umowami, które dotykają pracownika:
– Pracownik nie jest podporządkowany poleceniom kierownictwa dotyczącym pracy i nie jest włączany do zespołu zakładu pracy
– przy umowie cywilno-prawnej pracownik nie ma wyznaczonego czasu i miejsca pracy
– pracownik nie ma wyznaczonych norm wydajnościowych oraz norm czasowych swojej pracy
– przy takiej umowie praca może zostać wykonana przez osobę pośrednią (trzecią) – nie ma obowiązku osobistego spełniania świadczenia pracy
– ryzyko związane z wykonywaniem pracy jest przeniesione z pracodawcy na wykonawce zlecenia

Przybliżmy temat Umowy zlecenia

Przy takiej umowie przyjmujący zlecenie jest zobowiązany do wykonania określonej czynności prawnej dla dającego zelecenie. Umowa zlecenie jest umową starannego działania. Ważnym aspektem owej umowy jest to, że zleceniobiorca nie odpowiada za brak osiągnięcia celu postawionego przez zleceniodawcę, lecz ciąży na nim obowiązek starannego wykonywania powierzonego zadania w sposób zgodny z przepisami prawa i zgodnie z umową.
Umowa zlecenie jest jest trwała. Obie strony umowy mogą ją wypowiedzieć w każdej chwili toku pracy. Bardzo dużym minusem takiej umowy jest brak pewności zatrudnienia oraz nie gwarantuje uprawnień pracowniczych, takich jak – urlop wypoczynkowy, minimalne wynagrodzenie itp.
Przy umowie zleceniu nie zawsze zachodzi konieczność opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Taka konieczność zachodzi gdy:
– Jest to jedyny tytuł do ubezpieczenia społecznego. Wtedy składki emerytalne oraz rentowne finansowane są po połowie przez zleceniodawcę oraz zleceniobiorcę. Składka zdrowotna jest potrącana z wynagrodzenia zleceniobiorcy.
– Umowa ta jest zawarta między pracownikiem i pracodawcą, którzy związani są ze sobą dodatkowo umową o pracę. W takim przypadku składki opłacane są od łącznego przychodu z obu umów.
– Jest to umowa z studentami i uczniami, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Odprowadzana jest zaliczka na podatek dochodowy.
– Jest to umowa z osobą, która prowadzi działalność gospodarczą.

Przybliżmy temat Umowy o dzieło

Jest to umowa, gdzie jedna strona jest zobowiązana do wykonania określonego zadania, a druga do zapłaty wynagrodzenia. W odróżnieniu do Umowy zlecenia, Umowa o dzieło jest umową rezultatu. Osoba, która wykonuje dane dzieło jest zobowiązana do wykonania go w terminie oraz w sposób niewadliwy.
Nie ma obowiązku wykonywania dzieła w określonym miejscu oraz czasu dziennego. To ustala osoba wykonująca.
Jeżeli owa umowa nie jest skonstruowana inaczej to przyjmujący zamówienie nie musi wykonywać dzieła samodzielnie.
Przy Umowie o dzieło nie mają zastosowania przepisy Kodeksu Pracy. Nie przysługuje minimalne wynagrodzenie oraz zasiłek za czas choroby.

A co z Umową agencyjną?

Owa umowa polega na stałym zobowiązaniu się przez agenta do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów z klientami. Taka umowa może być zawierana jedynie z przedsiębiorcami. Umowa agencyjna ma zawsze charakter odpłatny.
Umowa agencyjna może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
Obowiązuje też okres wypowiedzenia:
– 1 miesiąc przy roku trwania umowy
– 2 miesiące przy dwóch latach trwania umowy
– 3 miesiące przy trzech i więcej lat trwania umowy
Agent otrzymuje wynagrodzenie jako prowizję.
Jedną z największych wad umowy agencyjnej jest zakaz konkurencji. Obowiązuje on w czasie trwania umowy oraz do dwóch lat po jej zakończeniu. Przez to agent nie może podejmować innego zatrudnienia.

Dziękujemy serdecznie za lekturę. Mamy nadzieję, że nasze artykuły nt. rodzajów zatrudnienia przybliżyły Państwu ten temat. Zapraszamy do naszej Kancelarii w Białymstoku. Chętnie pomożemy przedsiębiorcom oraz pracownikom.