Zakres usług

Wsparcie profesjonalisty jest nieodzowne we wszystkich etapach postępowania karnego. Kancelaria zapewnia udział adwokata we wszelkich czynnościach procesowych przed organami ścigania. Stawiając sobie za cel dobro Klienta, Kancelaria świadczy kompleksową pomoc w zakresie:

 • Obrony podejrzanego o popełnienie przestępstwa oraz obwinionych o popełnienie wykroczenia,
 • Obrony oskarżonego w postępowaniu przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym,
 • Obrony skazanego w postępowaniu wykonawczym,
 • Dochodzenia roszczeń z tytułu oczywiście niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania lub zatrzymania,
 • Reprezentowania osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Gałąź prawa, jaką jest prawo cywilne, cechuje wysoki poziom skomplikowania. Zapewniając pełen profesjonalizm i rzetelność, Kancelaria prowadzi działalność w zakresie:

 • Prowadzenia spraw o zapłatę, w zakresie roszczeń majątkowych,
 • Dochodzenia wszelkich roszczeń odszkodowawczych, w tym m.in. o odszkodowanie za utratę majątku, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę lub rentę za szkodę na osobie, odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej, w tym również o świadczenia należne w związku z zaistniałym błędem medycznym,
 • Prawa spadkowego, w tym w sprawach mających na celu uzyskanie praw do spadku, działu spadku oraz uzyskania zachowku,
 • Prawa rodzinnego, w tym w zakresie prowadzenia spraw rozwodowych, podziału majątku wspólnego małżonków, a także z zakresu władzy rodzicielskiej, ustalania kontaktów z dziećmi oraz uzyskania alimentów.

Kancelaria zapewnia obsługę prawną podmiotów gospodarczych na każdym etapie działalności, zapewniając:

 • prawo cywilne
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • prawo spadkowe
 • prawo handlowe
 • prawo gospodarcze
 • prawo administracyjne
 • prawo ubezpieczeń społecznych
 • prawo pracy
 • prawo karne oraz karne skarbowe
 • wynagrodzenia ryczałtowego, którego wysokość zależy od stopnia skomplikowania sprawy,
 • wynagrodzenia według stawki godzinowej.

Nasza Kancelaria Adwokacka pomaga osobom, które posiadają kredyt frankowy. Potwierdzeniem naszej wiedzy na ten temat jest ukończenie szkolenia „Dochodzenie roszczeń z tzw. umów kredytów frankowych w praktyce i orzecznictwie”.

 • Zawarcie umowy o tzw. kredyt frankowy indeksowany, bądź denominowany
 • Abuzywne klauzule walutowe
 • Eliminacja klauzuli abuzywnej, a dalsze obowiązywanie umowy
 • Znaczenie dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz. U. UE. L 1993/95/29)
 • Znaczenie wyroku TSUE z 3.10.2019 r. w sprawie C-260/18 dla dochodzenia roszczeń z tzw. umów kredytów frankowych
 • Zawarcie aneksu do umowy zgodnie z ustawą antyspreadową i spłata kredytu bezpośrednio w walucie obcej
 • Wyliczenie wysokości dochodzonego roszczenia
 • Zawezwanie do próby ugodowej, a przedawnienie roszczenia z tzw. umów kredytów frankowych w stanie prawnym od 21 sierpnia 2019 roku
 • Odfrankowienie umowy kredytowej a stwierdzenie jej nieważności
 • Dopuszczalność dochodzenia roszczenia po całkowitej spłacie kredytu
 • Postawienie przez Bank kredytu w stan wymagalności
 • Orzecznictwo

Certyfikat_Cybulko-Tokarzewska_Sylwia