Chcielibyśmy przybliżyć Państwu temat kontroli drogowej dokonywanej przez Policję. Jak ona wygląda, jakie mamy prawa i obowiązki. Zapraszamy do lektury wszystkich z Białegostoku i nie tylko.

Czy Policja może zatrzymywać samochód do kontroli?

Zatrzymanie pojazdu do kontroli jest jednym z podstawowych uprawnieniem funkcjonariuszy policji, którego podstawa prawna znajduje się w art. 129 ust.1 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Zgodnie z tym przepisem policjant jest upoważniony do przeprowadzenia kontroli drogowej wobec kierowców poruszających się na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz strefach ruchu.

W jaki sposób Policja może zatrzymać samochód do kontroli?

W warunkach dostatecznej widoczności policjant podaje sygnały tarczą do zatrzymywania pojazdów (lizakiem), a w warunkach niedostatecznej widoczności – latarką ze światłem czerwonym albo tarczą do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym.

Gdzie Policja może zatrzymać samochód?

Umundurowany policjant może zatrzymać pojazd zarówno na terenie zabudowanym jak i poza nim. Policjant nieumundurowany, poruszający się nieoznakowanym samochodem może zatrzymać pojazd wyłącznie w terenie zabudowanym (wyjątkiem będą tu działania pościgowe, uzasadnione podejrzenie, że poruszający się pojazd pochodzi z przestępstwa lub, że znajdują się w nim osoby, które popełniły przestępstwo). Policjant nieumundurowany może zatrzymać wybrany pojazd do kontroli sygnałem podanym tarczą do zatrzymywania pojazdów (w warunkach dostatecznej widoczności) oraz latarką z czerwonym światłem lub tarcza w warunkach złej widoczności. W przypadku niedostosowania się do nadawanych sygnałów wzywających do zatrzymania Policjant może w celu zatrzymania pojazdu użyć odpowiednich środków przymusu bezpośredniego.

Gdzie powinniśmy zatrzymać samochód do kontroli?

Pojazd powinien być zatrzymany do kontroli w miejscu nie utrudniającym ruchu innych pojazdów oraz nie stwarzającym zagrożenia dla innych uczestników ruchu. W przypadku zatrzymania w nieodpowiednim miejscu policjant ma prawo wskazać miejsce odpowiednie do przeprowadzenia kontroli, a osoba kontrolowana ma obowiązek udać się za policyjnym radiowozem w miejsce dogodne do przeprowadzenie kontroli.

Jakie obowiązki ma Policja przy kontroli drogowej?

Policjant po zatrzymaniu pojazdu podaje kierującemu stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania. Na żądanie kontrolowanego pokazuje również legitymację służbową. Policjant nieumundurowany pokazuje legitymację służbową bez wezwania. Legitymacja służbowa powinna być okazana w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie danych pozwalających na identyfikację policjanta. Po zatrzymaniu pojazdu wrzućmy bieg jałowy, uchylmy szybę, a nasze dłonie pozostawmy na kierownicy, aż do momentu pojawienia się policjanta. Nie możemy opuścić pojazdu bez wyraźnego polecenia funkcjonariusza (tyczy się to również pasażerów). Policjant może nakazać wyłączenie silnika oraz włączenie świateł awaryjnych. Zachowajmy spokój i wykonujmy polecenia policjanta. W razie zaistnienia okoliczności uwarunkowanych względami bezpieczeństwa, policjant może zażądać opuszczenia pojazdu przez kierującego lub znajdujące się w nim osoby. Nie dostosowanie się do wydanych poleceń zarówno przez kierującego pojazdem jak i pasażera może skutkować użyciem siły fizycznej bądź innych środków przymusu.

Jakie prawa ma Policja przy kontroli drogowej?

Po zatrzymaniu auta policjant ma m.in. prawo sprawdzić dokumenty pojazdu, kierowcy oraz wszystkich pasażerów, przeprowadzić kontrolę trzeźwości (również pasażera, jeśli ma uzasadnione podejrzenie, że to on mógł kierować samochodem). Funkcjonariusz policji jest też uprawniony do kontroli stanu technicznego pojazdu czy też do np. sprawdzenia zapisów tachografu w ciężarówce – wewnętrzne przepisy policji (zarządzenia komendanta głównego policji) określają, że takie „zadania wymagające wiedzy specjalistycznej” powinni wykonywać wyłącznie odpowiednio przeszkoleni funkcjonariusze drogówki.

Jakie mamy prawa po kontroli?

Kontrolowany uczestnik ruchu drogowego ma prawo do złożenia zażalenia do właściwego miejscowo prokuratora na sposób przeprowadzenia czynności dokonanych przez policjanta; odmowy przyjęcia mandatu karnego; żądania okazania legitymacji służbowej policjanta wykonującego wobec niego czynności; żądania okazania nagrania lub wyniku pomiaru urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz do żądania okazania kopii świadectwa legalizacji tych urządzeń; żądania przeprowadzenia powtórnego badania urządzeniami elektronicznymi, badania krwi lub moczu w celu ustalenia zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu oraz sporządzenia przez policjanta protokołu z przebiegu badania urządzeniami elektronicznymi. Podobnie jak przy legitymowaniu mamy prawo do nagrywania przeprowadzanych przez policjantów czynności. Nagranie to lub sam zarejestrowany dźwięk, stanowić będą solidny dowód jeżeli uznamy, że doszło do naruszania prawa przez policjantów i zdecydujemy się na złożenie skargi.

Zapraszamy do naszej Kancelarii w Białymstoku, gdzie w sposób profesjonalny pomożemy w każdej sytuacji.